top of page

Ai Ai Aide 

Ai Ai Aide -
00:00 / 00:00

ORIGINAL LANGUAGE

Coro:

Ai ai aide

 

Joga bonito que eu quero ver

 

ai ai aide

 

Joga bonito que eu quero aprender

 

ai ai aide

 

Joga bonito que povo que ver

 

ai ai aide

 

Já começa vai você

 

ai ai aide

 

PHONETICS

Koro:

(Ah-e ah-e ah-e-d-eh)

 

(Joe-ga bowl-knee-t-oh ki eh-u keh-roo v-eh-r)

 

(ah-e ah-e ah-e-d-eh)

 

(Joe-ga bowl-knee-t-oh ki eh-u keh-roo ah-pren-d-er)

 

(ah-e-ah-e ah-e-d-eh)

 

(Joe-ga bowl-knee-t-oh ki po-u-vo-u ki v-eh-r)

 

(ah-e ah-e ah-e-d-eh)

 

(Yah ko-u-men-sa va-e voh-u-say)

 

(ah-e ah-e ah-e-d-eh)

 

TRANSLATION

Chorus:

Ai ai aide

 

Play beautiful I want to see

 

ai ai aide

 

Play beautiful I want to learn

 

ai ai aide

 

Play beautiful I want to see

 

ai ai aide

 

Begins now will you

 

ai ai aide

 

bottom of page